Stop rodno uvjetovanom nasilju

Naziv projekta: Stop rodno uvjetovanom nasilju
Nositelj projekta: Informativno pravni centar
Partneri:
- Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
- Centar za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN”
- S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja
Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2021. – 30.09.2022.
Ukupna vrijednost projekta: 15.000,00 € osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i
Norveške u okviru EGP grantova
Kontakt osoba za više informacija: Nataša Kovačević, Mirela Jambrović, Nina Marjanović
Poveznice na relevantne internetske stranice: www.ipc.com.hr
Sažetak projekta:
U Hrvatskoj je nasilje u mladenačkim vezama problem koji se u izrazito maloj mjeri istražuje i koji je u
potpunosti “nevidljiv” na području javnih politika, zakonodavstva i obrazovnog sustava. Također, ne
postoji uvriježena procedura identifikacije adolescenata/ica u nasilnim vezama niti seksualno
zlostavljanih adolescenata/ica, te ne postoji sveobuhvatni sustav bilježenja podataka u slučajevima
nasilja u partnerskim vezama mladih. Iako i mladići i djevojke doživljavaju nasilje u vezi, nasilje u
adolescentskim vezama ipak nije rodno neutralan problem. U odnosu na rodnu dimenziju problema,
mladići su skloniji odobravanju tradicionalnih i seksističkih stavova o rodnim ulogama u znatno većem
opsegu, kao i stavova koji opravdavaju upotrebu nasilja u određenim situacijama, te su skloni
neprepoznavanju određenih ponašanja kao nasilnih. Strah, sram, nedostatak osviještenosti,
nepovjerenje i nedostatak relevantnih informacija i resursa su glavni razlozi zašto adolescenti/ce
pretežno pokušavaju sami riješiti problem nasilja u vezama te se oslanjaju na vlastite kapacitete i
vještine kako bi eventualno okončali nasilnu vezu i najčešće se ne odlučuju na prijavljivanje nasilja
odraslim osobama ili traženje pomoći i savjeta izvan svoje vršnjačke skupine. Predloženim projektom
doprinijet ćemo vidljivosti problema rodno uvjetovanog nasilja te zagovarati učinkovitu i sustavnu
prevenciju nasilja u vezama kroz različite aktivnosti koje uključuju rad sa studentima u 5 županija na
području Slavonije – regije koja se u posljednjem desetljeću prepoznaje kroz obilježja depopulacije,
nezaposlenosti i nerazvijenosti što dodatno doprinosi problemu ekonomske nesamostalnosti žena i

porastu fenomena ekonomskog nasilja nad ženama od strane njihovih partnera. Također, projekt je
usmjeren na dekonstruiranje rodnih stereotipa i stavova vezanih uz rodno uvjetovano nasilje, a kroz
različite projektne aktivnosti ukazat ćemo na važnost odupiranja patrijarhalnim normama i vršnjačkom
pritisku.