Početak provedbe projekta „Jednakost za Rome kroz suzbijanje diskriminacije“

Početak provedbe projekta „Jednakost za Rome kroz suzbijanje diskriminacije“

IPC je 1.10.2022.g. započeo provoditi projekt „Jednakost za Rome kroz suzbijanje diskriminacije“ u
trajanju od 15 mjeseci. Kontakt osoba je voditeljica projekta iz IPC-a, Nataša Kovačević, a partner u
provedbi projektnih aktivnosti je DKolektiv iz Osijeka. Projekt je financiran iz Programa Fonda za
aktivno građanstvo u Hrvatskoj (kroz financijske mehanizme EGP-a).
Glavni problem: U Brodsko-posavskoj županiji živi 1.178 Roma. Procijenjeni broj Roma znatno je veći
jer se Romi nerijetko izjašnjavaju kao Hrvati ili Srbi zbog straha od diskriminacije. Oni su prostorno,
ekonomski i politički marginalizirani i nedovoljno su zastupljeni u javnom životu. Predrasude prema
romskoj zajednici i stereotipi duboko su ukorijenjeni u svijest lokalne zajednice zbog njihova
nedovoljnog poznavanja romske kulture.
Glavni projektni cilj: Promovirati i zaštiti prava romskih žrtava kršenja ljudskih prava i diskriminacije
kroz podizanje svijesti društva i dionika, jačanje provedbe nediskriminacijskog zakonodavstva i
osnaživanje Roma za traženje pravne zaštite.
Specifični ciljevi:
1. Ojačati kapacitete romskih medijatora za prepoznavanje i prijavljivanje diskriminacije,
sudjelovanje u procesima donošenja odluka, zagovaranje i posredovanje u sukobima.
2. Promovirati bolju zaštitu i pristup pravdi romskih žrtava diskriminacije.
3. Uspostaviti međusektorsku suradnju radi kvalitetnije integracije Roma u lokalnu zajednicu,
povećati svijest javnosti o praktičnim koracima integracije Roma, te promovirati međukulturni
dijalog.
Ključne aktivnosti:
Edukacije za romske medijatore; pravna pomoć romskim žrtvama diskriminacije; zastupanje žrtava
diskriminacije pred Pučkom pravobraniteljicom; istraživanje o provedbi Ustavnog zakona o pravima
nacionalnih manjina i Zakona o suzbijanju diskriminacije; osnivanje Lokalne platforme za inkluziju
Roma; Photovoice izložba; medijska kampanja „Jednake mogućnosti za sve“; dizanje kapaciteta IPC-a
u procesu evaluacije i mjerenja utjecaja naših aktivnosti te u javnom i strateškom komuniciranju o
društvenom doprinosu IPC-a.
Multiplikacijski učinak će se postići osnaživanjem Roma za traženje pravne zaštite u Osječko-
baranjskoj županiji.

Projekt „Jednakost za Rome kroz suzbijanje diskriminacije“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.