Podizanje svijesti o ljudskim pravima među ženama pripadnicama romske nacionalne manjine u Brodsko-posavskoj županiji

Od 1. srpnja 2014.godine, Informativno pravni centar provodi projekt pod nazivom „Podizanje svijesti o ljudskim pravima među ženama pripadnicama romske nacionalne manjine u Brodsko-posavskoj županiji“, uz financijsku potporu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Cilj projekta: unapređenje položaja Romkinja na području Brodsko-posavske županije kroz omogućavanja jednakog pristupa pravima i pružanje podrške pri zaobilaženju sistemskih prepreka u ostvarivanju prava na pravni subjektivitet i u pristupu socioekonomskim pravima.

Ovim projektom će se osvijestiti žene pripadnice romske nacionalne manjine u Brodsko-posavskoj županiji o njihovim ljudskim pravima na način da će se njihovim aktivnim sudjelovanjem u projektnim aktivnostima osnažiti uloga Romkinja u životu zajednice, mlade Romkinje će se osvijestiti o važnosti prihvaćanja svog romskog identiteta što će dovesti do povećanja njihovog samopouzdanja kako bi postale proaktivnije u preuzimanju odgovornosti za vlastito zdravlje i u pohađanju škola.

Kroz olakšan pristup informacijama i besplatnoj pravnoj pomoći Romkinjama će se pomoći u rušenju barijera koje im stoje na putu u svim aspektima života, prvenstveno onima koje se odnose na pribavljanje osobnih dokumenata bez kojih ne mogu ostvariti niti jedno drugo pravo – na obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu, socijalnu pomoć.

Projekt se provodi u gradu Slavonskom Brodu, u mjesnoj zajednici „Josip Rimac“ u blizini romskog naselja i u prostorijama IPC-a gdje planiramo pružati besplatnu pravnu pomoć korisnicama projekta.

Direktni korisnici ovog projekta su pripadnice romske nacionalne manjine, s posebnim naglaskom na mlade Romkinje, a indirektni korisnici su svi pripadnici romske nacionalne manjine Brodsko-posavske županije, kao i ostali građani, organizacije civilnog društva, lokalne institucije, vijeća romske nacionalne manjine i lokalna samouprava.